Sunday, November 18, 2012

Yassin fadhilat?..


Yaasin Fadhilat ni bertujuan untuk hajat besar... Amalkan bila ada sesuatu keperluan. Salam dari Saya Laksamana Parang Pedang... Anda diijazahkan untuk amalan ini.


Al fatihah 1x
Sholawat 11x

Yassin (1) 7x

(2) - (9)

Baca doa dibawah: 

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Allahumma ya man nuruhu fis sirihi wa sir ruhu fi qalqihi akh fi na 'an 'uyunin na zhirina wa a tho ghina, wa qulu bil hasidina wa al baghi na kama akh fay tar ruha fil jasadi innaka 'ala kullimsyai in qadir. Baca 3x

Sambung baca : fa agh syai naa hum fahum la yub sirun.

(10) - (27)

Baca doa dibawah:

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qoda 'il hawa~ 'i ji fid dunya wal akhirati innaka 'ala kulli syai in qadir. Baca 2x

(28) -(38)

Baca : za lika taq dirul 'azizil 'alim (11x)

Baca doa dibawah: 

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Allahumma inna nas 'aluka min fadhlikal 'amimil wa si 'is sabighi ma tughnina bihi an jami 'i khalqi ka inna ka 'ala kulli syai in qadir. Baca 2x

Sambung Baca : za lika taq dirul 'azizil 'alim 

(39) - (58)

Baca : salamun qaulammir rabbirrahim (10x)

Baca doa dibawah:

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Allahumma salimna min a fatiddunya wal akhirati wa fitnatihi ma innaka 'ala kulli syai in qadir. Baca 3x

(59) - (71)

Baca doa dibawah:

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Allahumma mallikna min khoirid dunya wal akhiroti wa zallil lana si 'a bahuma bi haqqi ha zihis surotish sharifati wa bi haqqi muhammadin wa 'a lihi aj ma  'in innaka 'ala kulli syai in qadir. Baca 3x

(72) - (78)

Baca doa dibawah:

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Ya Allahu Ya Allah ya man yuhyil 'izhama wahiya ramim. Ah yi ruhana wama habbatana fi qulubi khalqi ka aj ma 'i na innaka 'ala kulli syai in qadir. Baca 3x

(79) - (80)

Baca: awalaysal lazi khola qos sama wa ti wal ardha bi qodirin 'ala~ 'an yakhluqa mislahum.

Baca doa dibawah:

Bala qodirun 'ala an ya' fuwa lana bil 'af wi wal mu'afati wa an yad fa 'a 'anna kulla fitani wal afati wa an yaq dhiya lana fid dunya wal akhirati jami 'al hajati ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu innaka 'ala kulli syai in qadir. Baca 2x

 ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu innaka 'ala kulli syai in qadir. Baca 2x

(81) - (83)

Baca doa dibawah

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiladzi la ya dhurrur ma asmihi syai un fil ardhi wala fis sama 'i wahuwas samiul 'alim.

Allahumma solli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wabarik wassalim. Ya mufarriju farrij 'anna ya ghiyasal mustaghisinaya ghiyasal mustaghisina aghisna aghisna aghisna ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu irhamna

Allahumma innaka ja 'alta yassin~  Syifa' alliman qoro 'aha wa liman quri 'at 'alaihi al fa syifa 'in wa al fadawa in fa al barakatin wa al farahmatin wa al fa ni'matin wa sammai taha'ala lisani nabiyyil ka muhammadin salallahu alaihi wassalamal mu' immata ta 'ummu lisohibah.

 Khairulddho royni wadda fi 'a ta tad fa 'u 'anna kulla su 'in wa ba liyyatin wa huznin wa taq di hajatina ih fathna 'anil fadhiy hatinil faqri waddani subhanal munaffasi an kulli mad yunin. 

Subhanal mufarriji 'an kulli mahzunin subhana man ja'ala khoza innahu bainal kafi wannuni. Sub hanahu iza qada amran fannama yaqululahu kun fayakun. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai in wa ilaihi turja 'un.

 Sub hana robbika robbil izzati amma ya sifun . Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi robbil 'alamin. Ya mufariju farrij 'anna ya mufarriju farrij 'anna humuw mana farjan 'ajilan birahmatika ya arhamar rohimin. 

Wasalallahu 'ala saiyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wassalam. Ya zal jalali wal ikrami ya arhamar rohimin. Alhamdulillahi robbil 'alamin........

1 comment:

Miserygurl Yusof said...

boleh tak saya nak tau.. dimana saya boleh nak dptkan naskhah yassin fadhilat ni dalam bentuk senashkah buku, sebab yang saya ada yg sy download kat internet jer. kalo saya boleh tau.blh tak saudara tlg sy..